Mulla- ja maapõue andmekogude analüüs ning keskse infosüsteemi arendus

Alamtegevuse eesmärk on usaldusväärset informatsiooni pakkuva multi-institutsionaalse elektroonilise andmekogu loomine, millega luuakse võimalus seni vaid osaliselt kasutatud andmete korrastamiseks, unifitseerimiseks, avamiseks ja rakendamiseks läbi spetsiifiliste väljundmoodulite.

Tegevuse jagunemine alltegevusteks:

2.1 Olemasolevate maapõue ja mulla primaarandmekogude inventuur, digiteerimisvõimaluste ja infosüsteemi nõuete ning funktsionaalsuse analüüs
2.2 Infosüsteemi analüütilise- jm primaarandmestiku tehnilise struktuuri arendamine
2.3 Geoloogiliste ja pedoloogiliste andmete konverteerimine, digiteerimine ja kontroll
2.4 Mulla ja pinnakatte ning aluspõhjakivimite väljundmoodulite arendus, testimine ja avalikustamine
2.5 Andmebaasi moodulite liidestamine Eesti geokogude infosüsteemiga SARV
2.6 Kivimite referentsandmebaasi loomine ja avalikustamine
2.7 Andmebaasi GIS väljundite arendus
2.8 Erinevate rakendusmudelite arendus
2.9 Mulla- ja maapõue andmestiku liidestamine elurikkuse andmebaasiga, riiklike andmekogudega ja rahvusvaheliste võrgustikega

Andmekogud ja viited: