Alamtegevuse 1 „Riiklike ja akadeemiliste andmekogude kasutatavuse analüüs ja parandamine“ raames analüüsitakse olemasolevaid riiklikke ja akadeemilisi andmekogusid ja infosüsteeme, et pakkuda välja andmete koostalitusvõime reeglite/nõuete metoodika. Esimeses etapis (alltegevus 1.1) tegeldakse elurikkuse andmestiku metaandmete ja ristkasutatavuse probleemidega. Teisel etapil (alltegevus 1.2) keskendutakse alamtegevustes 3 ja 4 loodavate elurikkuse ja ökosüsteemide andmete ja arendatavate süsteemide sidumisele teiste infosüsteemidega rakenduste ja võrguteenuste kaudu. Kolmas etapp tegeleb prognoosida kaardistuse tarkvara edasiarendustega.

Tegevuse jagunemine alltegevusteks ja nende sisu:

1.1 Olemasolevate andmekogude/infosüsteemide analüüs (andmemudelite ühtlustamiseks)

1.1.1 Infosüsteemide analüüs
1.1.2 Ühilduva andmemudeli prototüübi loomine
1.1.3 Juhtumuuring analüüsi verifitseerimiseks

1.2 Andmetes ruumipõhise komponendi ühildatavuse arendus

1.2.1 Loodud prototüübi rakendamine

1.3 Prognoosiva kaardistuse tarkvara CONSTUD arendus ja rakendamine

Lühiülevaade ERMAS projekti tegevusest 1.3

„Konkreetsete ruumianalüüsi meetodite, sealhulgas prognoosiva kaardistuse tarkvara CONSTUD arendus ja rakendamine“

Kasutajasõbralike prototüüprakenduste ja/või -teenustena luuakse erinevate andmete kombineerimist võimaldavad ruumianalüüsi meetodid, mis aitavad kaasa keskkonnakasutust reguleerivate otsuste tegemisele (nii Eesti tasandil kui globaalses kontekstis) ja keskkonnariskide hindamisele. Arendatakse edasi prognoosiva kaardistuse metoodikat ja püütakse seda rakendada temaatilises kaardistuses ning Eesti Topograafilise Andmekogu tootmisel.