Kaugseire andmete kasutusmeetodite arendamine keskkonnaandmete saamiseks ja tõlgendamiseks

Tegevuse jagunemine alltegevusteks ja nende sisu:

4.1 Metsa parameetrite ja liigilise koosseisu määramine lidarilt ja spektraalsetest andmetest
4.2 Maastiku ja elupaikade kaugseiremeetodite arendus

4.2.1 Mullakaardi täpsustamise metoodilised alused tuginedes lidari andmestikule
4.2.2 Maastikumustri indeksite seostamine elupaigaparameetritega

4.3 Maastikumudelite modelleerimise meetodite arendus
4.4 Antropogeense iseloomuga maastikumuutuste tuvastamise metoodika arendus